WHITE-HEADED STEAMER-DUCK Tachyeres leucocephalus

PREVIOUS

Range:Chubut Peninsula Argentina, where photos taken.

NEXT

Click on the photo to return to "ducks" or   HOMEPAGE