SMEW Mergellus albellus

PREVIOUS

Range: Taiga of Northern Eurasia, wintering south mainly to Europe and southeast Asia. Photos taken Cambridgeshire.

NEXT

Click on the photo to return to "ducks" or HOMEPAGE