SOUTH GEORGIA PINTAIL Anas georgica

PREVIOUS

Range: South Georgia (endemic). Photos taken South Georgia.

NEXT

Click on the photo to return to "ducks" or   HOMEPAGE