COMMON SCOTER Melanitta nigra

PREVIOUS

Range: Northern Eurasian coasts & lakes, wintering west & south as far as Mauretania. Photos taken Norfolk, England.

NEXT

Click on the photo to return to "ducks" or HOMEPAGE