CHESTNUT TEAL Anas castanea

PREVIOUS

Range: Southeast and Southwest Australia esp. Tasmania (Endemic). Photos taken Western Australia/captive.

NEXT

Click on the photo to return to "ducks" or   HOMEPAGE