BLACK SWAN   Cygnus atratus

PREVIOUS

Range:Australia & New Zealand. Photos taken in Australia, UK (feral).

NEXT

Click on the photo to return to "ducks" or   HOMEPAGE