COMMON EIDER Somateria mollisima

PREVIOUS

Range: Coastal areas of Northern Hemisphere. Photos taken Scotland/Captivity.

NEXT

Click on the photo to return to "ducks" or HOMEPAGE