CAPE BARREN GOOSE Cereopsis novaehollandiae

PREVIOUS

Range:Southern Australia & Tasmania (endemic). Photos taken Woody Island W.A.

NEXT

Click on the photo to return to "ducks" or   HOMEPAGE