BLUE-BILLED DUCK Oxyura australis

PREVIOUS

Range: Australia. Photos taken in Western Australia.

NEXT

Click on the photo to return to "ducks" or HOMEPAGE