AUSTRALIAN SHELDUCK Tadorna tadornoides

PREVIOUS

Range:Australia and New Zealand. Photos taken Western Australia/captivity.

NEXT

Click on the photo to return to "ducks" or   HOMEPAGE